Skip to content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CORPORATE & RECOVERY . LEGAL B.V.,
GEVESTIGD TE DEN HAAG, NEDERLAND

 1. corporate&recovery.legal, C&R.L en corporaterecovery.legal zijn handelsnamen van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Corporate & Recovery . Legal B.V., een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap, KvK nummer 85736546, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen (“C&R.L”).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door C&R.L te verrichten en verrichte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij vooraf schriftelijk gecommuniceerd aan C&R.L, zijn de groepsvennootschappen van de client akkoord met de verleende opdracht en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van C&R.L voor deze opdracht, en toekomstige opdrachten voor de client en de groepsvennootschappen.
 3. De client is ermee akkoord dat alle communicatie alleen elektronisch plaatsvindt en dat e-mails die worden gezonden naar het e-mail adres dat vaker in gebruik is voor de communicatie met C&R.L, onmiddellijk geacht wordt te zijn doorgezonden naar de statutaire directie van de client.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door C&R.L op grond van een overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Het staat C&R.L vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen personeelsleden van C&R.L te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De client is verantwoordelijk voor de communicatie naar C&R.L, wat met zich meebrengt dat instructies verleend door een niet-statutair directeur geldig zijn en dat alle nodige/noodzakelijke vennootschapsrechtelijke goedkeuringen (inclusief die van de ondernemingsraad etc.) voor de opdracht en de instructies vooraf zijn verkregen door de client.
 5. De uitvoering van opdrachten, verleende fee quotes en fixed fee afspraken, zijn afhankelijk van de volledige schriftelijke informatieverschaffing, vooraf, door de client van alle feiten en omstandigheden. C&R.L is evenmin verantwoordelijk voor wijzigingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie die officieel wordt gepubliceerd na aanvang van de opdracht. 
 6. C&R.L zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid van C&R.L voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten behoudens voor zover schade is veroorzaakt door het schenden van deze zorgplicht.
 7. Alle opdrachten van de client aan C&R.L behelzen en impliceren hooguit een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Tenzij dat expliciet is overeen gekomen, adviseert C&R.L niet over andere aspecten dan Nederlands civiel recht (waarmee advisering over bijvoorbeeld fiscale aspecten/gevolgen zijn uitgesloten). Indien de uitvoering van een opdracht door C&R.L leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van C&R.L wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van C&R.L komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de opdrachtgever ter zake de opdracht, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan C&R.L is betaald, tot een maximum van EUR 20.000. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit waarvoor C&R.L aansprakelijk is.
 8. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 9. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en, indien van toepassing, omzetbelasting verschuldigd. Betaling van declaraties dient te geschieden uiterlijk binnen de op de declaratie genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Alle betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van C&R.L zonder verrekening, opschorting, korting of (eigen)beslag. Indien een derde een betaling voldoet ten behoeve van de client, dan geldt dit altijd als een onaantastbare betaling door de client.
 10. C&R.L is altijd gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een dergelijk voorschot is altijd onmiddellijk opeisbaar. Zodra het voldaan is zal het terstond worden verrekend met de verplichtingen die op enig moment ontstaan of bestaan, en/of voor zover relevant met de laatste rekening voor de opdracht. Met de betaling van de volgende rekening, vervalt de verrekening en zal het voorschot meteen dienen als zekerheid voor de besteedde tijd na die betaling. Al het voorgaande beperkt C&R.L niet in facturatie voor doorlopend werk.
 11. C&R.L is de verantwoordelijke persoon voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. C&R.L verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring (te vinden op de website van C&R.L: www.corporaterecovery.legal).
 12. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en C&R.L is onderworpen aan Nederlands recht. De rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en C&R.L kennis te nemen, met dien verstande dat C&R.L bevoegd blijft de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de opdrachtgever en C&R.L kennis te nemen.
 13. Niettegenstaande uw recht om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Den Haag, is op iedere opdracht en de uitvoering daarvan de klachten- en geschillenregelingen van C&R.L van toepassing, zie www.corporaterecovery.legal voor meer informatie. C&R.L are subject to its complaint and dispute resolution rules; see www.corporaterecovery.legal for further information.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn niet slechts bedongen ten behoeve van C&R.L, maar ook ten behoeve van de advocaat (of advocaten) die werkzaamheden verrichten voor corporat&recovery.legal, alle aandeelhouders en hun bestuurders, bestuurders van C&R.L, alle personen die voor C&R.L werkzaam zijn en alle personen die bij de uitvoering door C&R.L van enige opdracht zijn ingeschakeld. Alle voorgaande derde partijen hebben deze beschermende werking aanvaard.
 15. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.

Download the General Terms and Conditons of Corporate & Removery.legal