Skip to content

Publicaties

Milieu & Recht 2023:

Insolventierecht is failliet bij milieuschade (auteurs S.B. Jonasse & R.C.M. van Moorsel

INSOLAD Year Chronicle 2023:

Rights are lost by abuse, en dus een schone taak voor INSOLAD ten behoeve van curatoren en andere gelaedeerden bij milieuschade (auteurs S.B. Jonasse & R.C.M. van Moorsel)

Ondernemingsrecht 2019:

WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus. (auteurs A.L. Jonkers & R.C.M. van Moorsel)

Tijdschrift voor Insolventierecht 2017:

Food for thought. Over het dwingende arrest van het Hof van Justitie EU inzake FNV c.s./Smallsteps

Financier Worldwide mei 2012:

Leveraged Buyouts and Liability of Financiers

F.INC Finance Incorporated ConQuaestor nov/dec 2006:

Ellende Besparen / aansprakelijkheid van controllers en bestuurders

Het Financieele Dagblad 2006:

Directeur onder druk. Gevolgen flexibilisering van het BV-recht

Het Financieele Dagblad 2004:

Het kapitaal moet beschermd worden. Niet vernietigd

Tijdschrift voor Insolventierecht (TvI) 2003:

Eén bron van verwarring is voldoende. Nadenken over wijzigingen in lokale wetgeving als gevolg van de EU-verordening inzake insolventieprocedures (RvM & Giorgio Cherubini) (eveneens gepubliceerd in Handboek Herstructurering en Insolventie 2003/04)

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) 2002:

De overname van aandelen op naam en de faillissementspauliana

Het Financieele Dagblad 2002:

Aansprakelijkheid bestuurders is goed voor continuïteit

Dossier (thans Vennootschap & Onderneming) 2001:

Het gewicht van de letter in zekerheidsdocumentatie

Directeuren Bulletin 2001:

De directeur/enig aandeelhouder. Mislukte poging doorbraak aansprakelijkheid

 

 

Publicaties in de rubriek Ondernemingsrecht in fiscaal weekblad Vakstudienieuws van 2000 tot en met 2011.     

Invoeringswet Flexibilisering BV-Recht,

Wet doorlopende controle op rechtspersonen,

Wetsvoorstel Flexibilisering BV-Recht naar Eerste Kamer,

Wet Maatschappelijke Ondernemingen,

CETECO, Claims curatoren tegen bestuurders, commissarissen en moedervennootschap Hagemeyer,

ABNAMRO. Hoge Raad oordeelt over toestemming aandeelhouders bij verkoop bedrijfsonderdeel.

Ondernemingsrecht. Uitleg bepalingen in overnamecontract. Vpb-claim voor rekening van verkoper of target?

Principiële uitspraak Hoge Raad. Aansprakelijkheid bestuurder bij niet publiceren accountantsverklaring. Onbelangrijk verzuim? Bewijslast.

Uitleg bepalingen in contract. Vpb-claim voor rekening van verkoper of target?

Aansprakelijkheid belastingadviseur. Spontane adviesplicht?

Fonds voor algemene rekening civielrechtelijke gelijkgesteld met maatschap.

Afgebroken onderhandelingen. Schadevergoedingsplicht. Maatstaf.

Europese Coöperatieve Vennootschap. SCE. Wet tot uitvoering van de verordening (EG) nr. 1435/2003.

Vordering tot medewerking buitengerechtelijk akkoord. Maatstaf voor toewijzing medewerking.

Faillissementspauliana. Benadeling bij aanvullende zekerheden in kader van herfinanciering.

Ingang werking 403-verklaring. Aansprakelijkheid moedervennootschap voor verplichting tot schadevergoeding na beëindiging huurovereenkomst?

Vennootschapsrechtelijk ontslag statutair bestuurder. Gevolgen voor arbeidsrechtelijke verhouding.

Invoeringswet Europese Vennootschap.

Nota van de Minister van Justitie over modernisering van het ondernemingsrecht.

Wijziging structuurregime. Wettelijke basis Corporate Governance Code.

De Hoge Raad trekt scherpe lijnen bij vertegenwoordiging door het bestuur bij een (potentieel) tegenstrijdig belang.

‘Doorleenconstructie’ bij overname van aandelen en zekerheidsstelling is toegestaan.

Nota van de Minister van Justitie over de aanpak van faillissementsfraude.

Wijzigingen in de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.

Het definitieve einde van het Nederlandse territorialiteitsbeginsel? De verordening van de Europese Commissie met betrekking tot insolventieprocedures.

Faillissement van een commanditaire vennootschap. Mislukte poging van de curator om de commanditaire vennoot aansprakelijk te houden voor de schulden van de commanditaire vennootschap.

Aansprakelijkheid van een belastingadviseur voor tekort schieten in de uitvoering van zijn opdracht en speciale zorgplicht. Hoe om te gaan met tegenstrijdig belang?

Aansprakelijkheid – ondanks praktijkvennootschap – van adviseur en persoonlijke aansprakelijkheid van zijn verschillende praktijkvennootschappen.

Overeenkomst van samenwerking tussen aandeelhouders en deelneming. Sprake van maatschap?

Wijziging van Boek 2 BW in verband met herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijziging van statuten van naamloze en besloten vennootschappen.

Invoering Euro: omzetting guldens in euro’s.

Voorziening voor bijzondere risico’s in jaarrekening. Beoordeling van omstandigheden voor vraag of ondernemer in redelijkheid tot voorziening kon besluiten. Voldoende mate van zekerheid om risico’s te bepalen.

Buitengerechtelijk akkoord. In casu geen verplichte acceptatie van buitengerechtelijk akkoord.

Gaat rentevordering jegens Staat op grond van onrechtmatige daad, van rechtswege mee over met de overdracht van de vordering?